ปัจจุบัน
Home รายนามคณะผู้บริหาร
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
แม่กองบาลีสนามหลวง
พระวิสุทธิวงศาจารย์
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
รองแม่กองบาลีสนามหลวง
พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พระพรหมดิลก
วัดสามพระยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พระเทพปริยัติวงศ์
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
Home รายนามผู้ช่วยเลขานุการฯ
พระเทพกิตติเวที
วัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระเทพวรเวที
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระปริยัติกวี
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระปิฎกโกศล
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระปริยัติธรรมธาดา
วัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญชู กิตฺติโชติโก ป.ธ.๙
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤชาภัค มหิสฺสโร
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร