ทำเนียบแม่กองบาลีสนามหลวง :: Back :: :: Next ::
รูปที่ ๑

         คณะสงฆ์ได้จัดให้มีการสอบบาลีสนามหลวงทั่วราชอาณาจักร โดยมีแม่กองบาลี สนามหลวงเป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีพระมหาเถระที่ได้รับ แต่งตั้งให้เป็นแม่กองบาลีสนามหลวงสืบมาตามลำดับจำนวน ๗ รูป ดังรายนามต่อไปนี้

                 link_arrow รูปที่ ๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(แพ ติสฺสเทโว ป.ธ.๕) วัดสุทัศนเทพวราราม ดำรงตำแหน่งขณะเป็น
ที่ สมเด็จพระวันรัต ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔๗๔

รูปที่ ๒
                 link_arrow รูปที่ ๒ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ป.ธ. ๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖
:: Home ::
รูปที่ ๓
                 link_arrow รูปที่ ๓ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(ม.ร.ว. ชื่น สุจิตฺโต ป.ธ. ๗) วัดบวรนิเวศวิหาร ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๗๘
:: Home ::
รูปที่ ๔
                 link_arrow รูปที่ ๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ. ๙) วัดเบญจมบพิตร ดำรงตำแหน่งขณะเป็น
ที่ พระธรรมโกศาจารย์
                 link_arrow พระพรหมมุนี
                 link_arrow สมเด็จพระวันรัต ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๕๐๒
:: Home ::
รูปที่ ๕
                 link_arrow รูปที่ ๕ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ. ๙)
วัดสามพระยา ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระธรรมคุณาภรณ์
                 link_arrow พระธรรมปัญญาบดี
                 link_arrow สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๓๑
:: Home ::
รูปที่ ๖
                 link_arrow รูปที่ ๖ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ. ๗)
วัดเบญจมบพิตร ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระพุทธิวงศมุนี
                 link_arrow สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๗
:: Home ::
รูปที่ ๗
                 link_arrow รูปที่ ๗ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ. ๙)
วัดปากน้ำ ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระธรรมปัญญาบดี
                 link_arrow สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน
รูปที่ 8
                 link_arrow รูปที่ ๘ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ. ๙)
วัดปากน้ำ ดำรงตำแหน่งขณะเป็นที่ พระพรหมโมลี
                 link_arrow พระพรหมโมลี ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘

:: Home ::