title_search
:: Home :: :: Back :: :: Logout ::

ที่  ชื่อ  ฉายา  นามสกุล  อายุ  พรรษา  วัด  อำเภอ  สำนักเรียน  จังหวัด  เลขที่  ประโยค  พ.ศ.
1  สามเณรนฤเดช    สวัสดิ์พันธ์  13    ห้วยหินฝน  ภักดีชุมพล  ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  999  ป.1-2  2558
2  สามเณรบุญญฤทธิ์    ยืนยง  18    บัวขวัญ  เมือง  นนทบุรี  นนทบุรี  999  ป.ธ.3  2558
3  สามเณรอธิชัย    คำสำโรง  15    ชัยภูมิพิทักษ์  หนองบัวแดง  ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  999  ป.1-2  2559
4  พระยงยุทธ  โชติปญฺโญ  คาดสนิท  33  4  บูรพา  ภูเขียว  ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  998  ป.1-2  2558
5  พระเผิน  ปสนฺโน  คชกฤษ  47  4  บัวขวัญ  เมือง  นนทบุรี  นนทบุรี  998  ป.ธ.3  2558
6  สามเณรธีรเดช    อนุนะเรศ  16    ชัยภูมิพิทักษ์  หนองบัวแดง  ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  998  ป.1-2  2559
7  สามเณรไพรัตช์    สุนาโท  20    ชัยสามหมอ  แก้งคร้อ  ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  997  ป.1-2  2558
8  พระผดุง  วรปญฺโญ  จันทศร  65  6  บัวขวัญ  เมือง  นนทบุรี  นนทบุรี  997  ป.ธ.3  2558
9  สามเณรประชา    พลเสนา  17    ชัยภูมิพิทักษ์  หนองบัวแดง  ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  997  ป.1-2  2559
10  พระบัวลำ  พนฺธมุตฺโต  บุตรวงศ์  74  6  ชัยสามหมอ  แก้งคร้อ  ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  996  ป.1-2  2558