title_search


:: Home :: :: ประโยค 1-2 :: :: ประโยค ป.ธ.4-5 ::

พิมพ์รายชื่อนักเรียน/สำนักเรียน/จังหวัด [สอบซ่อม ป.ธ./บศ.๓]


หมายเหตุ : ปมท. = วิชาแปลมคธเป็นไทย, สัม. = วิชาสัมพันธ์ไทย, ไว. = วิชาบาลีไวยากรณ์, เครื่องหมาย * = สอบผ่าน