title_search


:: Home :: :: ประโยค 1-2 :: :: ประโยค ป.ธ.3 ::

พิมพ์รายชื่อนักเรียน/สำนักเรียน/จังหวัด [สอบซ่อม ป.ธ./บ.ศ.๔,๕]


หมายเหตุ : ปทม. = วิชาแปลไทยเป็นมคธ, ปมท. = วิชาแปลมคธเป็นไทย, เครื่องหมาย * = สอบผ่าน